Όροι και Προϋποθέσεις

Η εταιρία «Folli Follie Cyprus Limited» που εδρεύει στην οδό Χριστοδούλου Σόζου 2, Λευκωσία (εφεξής, η «Διοργανώτρια Εταιρεία») προκηρύσσει διαγωνισμό υπό την ονομασία «SHISEIDO WETFORCE», ο οποίος θα διενεργηθεί δια του ιστότοπου http://clubshiseidocy.com/ εφεξής, ο «Διαγωνισμός»).

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κάτωθι Όρων Συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο http://clubshiseidocy.com/

 1. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προβλέπεται υποχρέωση αγοράς προϊόντος.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αποκλείονται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό α) οι εργαζόμενοι τόσο της Διοργανώτριας, τυχόν μητρικών, θυγατρικών ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και πρόσωπα που σχετίζονται με καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη, παραγωγή και εκτέλεση του παρόντος Διαγωνισμού και β) οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώπων συγγενείας α’ και β’ βαθμού.
 3. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από τις 20 Iουνίου 2017, ώρα 15:00 π.μ. έως και την 4η Ιουλίου και ώρα 23:59:59, οπότε και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και η Διαφημιστική Εταιρεία δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν ημιτελείς, δυσανάγνωστες, κατεστραμμένες ή/και εκπρόθεσμες συμμετοχές, οι οποίες δεν θα παραληφθούν από την Διοργανώτρια Εταιρεία μέσα στην ανωτέρω προθεσμία για οποιονδήποτε λόγο. Η απόδειξη αποστολής δεν συνιστά και απόδειξη παραλαβής της κάθε συμμετοχής. Υποβολή συμμετοχών δι’ αντιπροσώπων ή τρίτων προσώπων είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 4. Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να επισκεφθεί τον ιστότοπο  http://clubshiseidocy.com/, να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής με τα στοιχεία του.
 5. Κάθε χρήστης μπορεί να λάβει μέρος 1 φορά.
 6. Οι νικητές του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης, θα είναι τρείς (3). Οι νικητές θα κερδίσουν μέσω κλήρωσης μια αντηλιακή πούδρα UV protective compact foundation και μια  Wetforce expert sun Aging Protection Lotion SPF 30
 7. Με το πέρας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του, θα ανακοινωθεί οι νικητής του Διαγωνισμού,. ο οποίος θα προκύψει έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση επί τη βάσει όλων των έγκυρων συμμετοχών. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω email εντός πέντε (5) ημερών μετά την κλήρωση. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα της Shiseido Cyprus στο Facebook, και θα παραμείνει αναρτημένο για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.
 8. Το αποτέλεσμα της κλήρωσης και η ανακοίνωση των νικητών από την Διοργανώτρια Εταιρεία είναι οριστική.
 9. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήμα οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε τιμή, ούτε να ανταλλαχθεί ή να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τυχόν φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον νικητή.
 10. Το δώρο τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητάς του από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα (α) είτε να παράσχει στους νικητές εναλλακτικά δώρα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, (β) είτε σε απολύτως εξαιρετικές περιπτώσεις, να τροποποιήσει ή ακόμα και να ματαιώσει χωρίς προειδοποίηση τον παρόντα Διαγωνισμό οποτεδήποτε.
 11. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορέσει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επικοινωνία της Διοργανώτριας Εταιρείας μαζί του, η τελευταία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή και το δώρο θα κερδίζει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός επιβεβαιώσει την αποδοχή, το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί κανένας νικητής, τότε το δώρο ακυρώνεται και η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει πλέον υποχρέωση απόδοσής του.
 12. Ο χρόνος και ο τόπος παραλαβής του δώρου θα γνωστοποιηθεί στον νικητή, ο οποίος κατά την παραλαβή υποχρεούται να επιδείξει την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο εν ισχύ. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω έγγραφα, τα οποία κρίνει απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή.
 13. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους. Για αυτόν το λόγο, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα προκειμένου να καταχωρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει σε αρχείο που θα δημιουργηθεί από την Διοργανώτρια Εταιρεία. Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες συναινούν εκ των προτέρων στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες εκτέλεσης του Διαγωνισμού και διαφήμισης της Διοργανώτριας Εταιρείας στα ΜΜΕ ή το Διαδίκτυο, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας για πρόσθεση ενημέρωση των συμμετεχόντων ή καταβολή τυχόν αμοιβής ή αποζημίωσης.
 14. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες διατηρούν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων και το δικαίωμά τους να ανακαλέσουν τη συναίνεση τους για τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων ή να ζητήσουν τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Η ανάκληση της συναίνεσης στην επεξεργασία των δεδομένων ή και το αίτημα για την διαγραφή αυτών από οιονδήποτε συμμετέχοντα, συνεπάγεται την ακύρωση της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό· όπως είναι αυτονόητο, τέτοια ανάκληση ή και τέτοιο αίτημα δεν μπορούν να υποβληθούν από τον νικητή μετά την παραλαβή του δώρου του.
 15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα προβολής συγκεκριμένων στοιχείων του νικητή (όνομα, επώνυμο, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης του νικητή, ο οποίος με μόνη την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν την ρητή και ανεπιφύλακτη προς τούτο συγκατάθεσή τους.
 16. Τα στοιχεία που καλείται να δώσει ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, να μην μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρεία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή website, περιπτώσεις στις οποίες η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης των συμμετοχών. Επιπρόσθετα, αν η Διοργανώτρια Εταιρεία θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων-χρήστης μπορεί να κληθεί να αποδείξει εντός 2 ημέρων ότι τα στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό.
 17. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν έχει χρησιμοποιήσει το πραγματικό του όνομα για την έγγραφή του και την κατοχύρωση της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, είτε με λατινικά είτε με ελληνικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 18. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης- κακόβουλης ενέργειας.
 19. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει, να επιμηκύνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση – ανάρτηση στην ιστοσελίδα http://clubshiseidocy.com/ Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
 20. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Κύπρος.
 21. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων (ή των αλλαγών τους) και θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.